Het hoe en waarom van het bouwplan.
De oorzaak zeer in het kort:

Om het gemeentelijk project Bovenkerk te realiseren is in 2004 aangestuurd op een grondruil tussen Woongroep Holland (WGH) en Eigen Haard (EH). Het project Bovenkerk is afgerond, maar het project Carmenlaan kwam niet van de grond (ontwikkeling van woningbouw door EH), omdat het College van B&W begin 2006 besloot het project Carmenlaan stil te zetten vanwege de ontwikkeling van de Noord-Zuidlijn met een OV-station op of nabij de locatie Carmenlaan.
Dit heeft geleid tot o.a. strategische grondaankoop van de gemeente en het aanbieden van compensatielocaties aan EH. Deze compensatielocaties zijn: Noten-/ Olmenlaan en Linden- /Appellaan (NOLA), waaraan later (aanvullende compensatie) de zeer aantrekkelijke locatie Zonnestein 66 is toegevoegd.
De gemeente moest EH schadeloos stellen en er werd een paar jaar gewikt, gewogen, (financieel) gepuzzeld en overlegd waarbij de uiteindelijke onderhandelingsresultaten werden vastgelegd in de raamovereenkomst NOLA 66 (2009).

Gevolg:

Het gaat hier volstrekt niet om een wens of noodzaak tot woningbouw, maar om het benutten van een locatie waar appartementen in het duurdere segment de benodigde geldelijke compensatie kunnen genereren. Daartoe zijn 30 tot max. 35 appartementen nodig en die zullen verdeeld worden over 6 bouwlagen !
Er heeft in het verleden nauwelijks adequaat overleg met de omwonenden plaats gevonden en op schriftelijke pogingen van de Belangenvereniging Elsrijk Oost en de Vereniging van Eigenaren Selde Rust om in gesprek te komen met het college van B & W, de gemeenteraad en andere betrokkenen is evenmin adequaat gereageerd.
Pas op 30 juni 2014, in een bewonersbrief van de wethouder Ruimtelijke Ordening betreffende de (her)start woningbouwproject Zonnestein 64 en 66, dient de gemeente zich aan met de suggestie van een "nieuwe aanpak": een al dan niet nog te selecteren projectontwikkelaar mag gaan doen wat de gemeente verzuimd heeft, namelijk "in samenspraak met de omwonenden te komen tot een bouwplan dat op voldoende draagvlak kan rekenen".
Die samenspraak zal wellicht gaan over de kleur van het bouwmateriaal en de vormgeving, maar daar het hier uitsluitend om geld gaat en niet om noodzaak tot woningbouw, vragen de bouwplannen om niet in minder dan 6 woonlagen en dat is nu precies waar bij de omwonenden de bezwaren liggen.

Vervolg:
Met de "strategische aankoop" van de Carmenlaan en de daartoe noodzakelijk te vinden financiële oplossing heeft de gemeente Amstelveen zich in een positie gemanoeuvreerd, waarvan de nadelige consequenties bij de burger (met name bij ons, de omwonenden van Zonnestein 66) worden neergelegd. Deze bouwplannen tasten n.l. niet alleen ons woon- en leefklimaat in ernstige mate aan, maar zal ook voor diverse omwonenden financiële gevolgen hebben bij verkoop van hun woning!